Thành phố Bắc Kạn thành lập mới 7 hợp tác xã

Trong đó có 22 HTX nông nghiệp và 9 HTX phi nông nghiệp. Các hợp tác xã mới thành lập hoạt động trong các lĩnh vực đó là: Trồng rau nhà lưới, trồng cây dược liệu, trồng rừng, chế biến gỗ và kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Để hợp tác xã phát huy tính hiệu quả về lâu dài, thành phố Bắc Kạn tiếp tục nghiên cứu, triển khai các cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của từng hợp tác xã nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời về vốn và mở rộng quy mô sản xuất. Sau khi khảo sát thực tế phương án sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, địa phương cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về trình độ quản lý của bộ máy hợp tác xã, quan tâm tạo điều kiện mở rộng xúc tiến đầu tư tìm kiếm thị trường cam kết đầu mối tiêu thụ.