Thành phố Bắc Kạn thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2/2017

 

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1/3 đối với khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và tôn giáo, giai đoạn 2 từ ngày 1/7 đối với khối cá thể. Đến nay, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố  giai đoạn 1 đã hoàn thành và nộp lên ban chỉ đạo tỉnh, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Tổng điều tra giai đoạn 2, toàn thành phố có trên 3.000 hộ cá thể là đối tượng điều tra. Để cuộc tổng điều tra diễn ra  thành công, Ban Chỉ đạo tổng  điều tra kinh tế  thành phố huy động 23 điều tra viên, 4 tổ trưởng. Công tác tập huấn lập danh sách các đơn vị điều tra cũng được tập trung triển khai  thực hiện.

Mục đích của tổng điều tra kinh tế năm 2017 là thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.

Đúng sáng ngày 1/7/2017, các Tổ trưởng và điều tra viên tiến hành xuống các sơ sở để thu thập thông tin theo đúng qui định. Thời gian thực hiện công tác thu thập thông tin tại cơ sở được triển khai từ ngày 1/7/2017 đến 30/7/2017./.