Thành phố Bắc Kạn tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Huyền Tụng

Chiều ngày 01/11, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Huyền Tụng.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính thành phố làm việc tại phường Huyền Tụng

Ngay từ đầu năm 2022, UBND đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện tổng số 07 nhiệm vụ chung, 24 nhiệm vụ cụ thể. Đến thời điểm này, đã có 23 nhiệm vụ cụ thể cơ bản hoàn thành. Cụ thể, các văn bản đã ban hành gồm: 08 kế hoạch; 01 quyết định; 01 thông báo lịch làm việc và một số thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND phường và các văn bản đôn đốc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khác. Nhìn chung, các văn bản ban hành đều được cán bộ công chức, nhân dân thực hiện có hiệu quả. Về hình thức tuyên truyền CCHC, UBND phường đã tổ chức lồng ghép triển khai các nội dung liên quan đến cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, họp triển khai nhiệm vụ của các tổ chức Hội, đoàn thể,.. Thực hiện các nhiệm vụ được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao, sau khi tiếp nhận các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, UBND phường tiếp tục cụ thể hóa với nhiều hình thức như: Gửi, ghi ý kiến trực tiếp qua hệ thống hồ sơ công việc, gửi chỉ đạo qua hệ thống nhóm zalo của cán bộ công chức, hoặc ban hành các văn bản chỉ đạo trực tiếp giao nhiệm vụ cho cán bộ công chức tổ chức thực hiện. UBND phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp của UBND với tổng số: 09/15 cuộc họp cho hơn 300 lượt người tham gia, đối tượng nghe chủ yếu là cán bộ công chức, Bí thư, tổ trưởng các tổ dân phố. Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận trả kết quả của phường trong 10 tháng đầu năm 2022 là 764 thủ tục, trong đó: Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xử lý qua phần mềm một cửa điện tử: 244 thủ tục, còn lại 520 thủ tục xử lý bằng bản giấy, tất cả đều giải quyết đúng hạn. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 09 thủ tục. Dịch vụ Bưu chính công ích: 13 hồ sơ. Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Tổng số văn bản đi được trao đổi dưới dạng điện tử được sử dụng chữ ký số trong năm: 598 văn bản, trong đó 221 văn bản được gửi liên thông, 337 văn bản nội bộ. Sử dụng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông: 100% công chức phụ trách các lĩnh vực đều có tài khoản phần mềm một cửa điện tử. Tuy nhiên, lĩnh vực được thực hiện thường xuyên là Tư pháp và Văn hóa xã hội. Với tổng số 9/764 thủ tục hành chính phát sinh trực tuyến đạt 8,48%,..

Bên cạnh đó, phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tuyên truyền công tác cải hành chính trực tiếp tại các tổ dân phố còn ít. Mặc dù đã được tuyên truyền trực tiếp việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại phường nhưng một số cán bộ công chức, người dân vẫn chưa thay đổi thói quen. Việc sử dụng dịch vụ công mức độ cao, dịch vụ bưu chính công ích tại phường đạt tỷ lệ vẫn thấp so với yêu cầu đặt ra.

Qua nghe báo cáo, kiểm tra trực tiếp tại phường: Đoàn công tác CCHC thành phố đề nghị, phường cần thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực đất đai trên phần mềm một cửa. Việc thực hiện nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao cần phân công công chức theo dõi. Quan tâm hơn nữa đến cảnh quan vệ sinh công sở. Kế hoạch thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cần quy định thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Cần nghiên cứu giải pháp tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, chú ý xử lý các văn bản có hạn trên hồ sơ công việc. Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động của UBND, của địa phương trên Trang thông tin điện tử của phường. Đề nghị phường triển khai thực hiện TTHC “không chờ”. Cần chú ý thời hạn của các báo cáo CCHC định kỳ và xác định lại tỷ lệ hoàn thành các nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm. Đề nghị đơn vị đối chiếu với Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh để rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền còn thiếu trong Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 để báo cáo UBND tỉnh; cần rà soát lại các TTHC không thuộc thẩm quyền đang được thực hiện tại đơn vị để hướng dẫn người dân đến thực hiện đúng nơi quy định. Đề nghị phường thành lập tổ công nghệ số, cần lựa chọn những người có kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện phục vụ việc sử dụng dịch vụ công./.

                                    Hoàng Thạc