Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác giảm nghèo năm 2019

   Đến hết năm 2018, thành phố Bắc Kạn giảm còn 257 hộ nghèo chiếm 2,24% và 236 hộ cận nghèo chiếm 2.2%. (chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2018 là 2,4%). Năm 2019 thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,98% .

Để thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo trên địa bàn thành phố có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, thành phố Bắc Kạn đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể như: Gắn công tác giảm nghèo bền vững với chương trình xây dựng nông thôn mới ở từng xã phường, xây dựng kế hoạch, chương trình lồng ghép các đề án, dự án cụ thể nhằm thống nhất trong tổ chức quản lý, phân bổ nguồn lực đầu tư; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã nghèo, thôn nghèo còn khó khăn. Bên cạnh đó chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại cơ sở và tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân…