Thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ 06 tháng cuối năm 2017

Năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, nhận thức của cán bộ, nhân dân về công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ ngày càng được nâng lên. Thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương. Tiềm lực chính trị, tinh thần cũng được xây dựng ngày càng vững chắc. Công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp quan tâm kịp thời. Các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân đồng bào thuộc hộ nghèo về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt…qua đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào trên địa bàn. Trong năm, công tác tổ chức xây dựng lực lượng được triển khai đúng luật, đủ số lượng, thành phần, tổ chức biên chế hợp lý, công tác huấn luyện thường xuyên được đẩy mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Việc phối hợp giữa công an, quân sự, kiểm lâm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đi vào nền nếp. Qua đó, công tác phòng chống các loại tội phạm đạt hiệu quả cao, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội đảm bảo an toàn.

Năm 2016, có 456 lượt cán bộ chiến sỹ  huy động tham gia khắc phụ hậu quả thiên tai. Tu sửa 03 km đường giao thông nông thôn tại xã Nông Thượng, nạo vét 1.000m kênh thoát nước, tu sửa đường, phối hợp xây dựng 13 nhà văn hóa, giải quyết việc làm cho 379 người, dạy nghề cho 120 người.

6 tháng cuối năm 2017, Các cơ quan, đoàn thể, UBND các cấp tiếp tục phải xem nhiệm vụ xây dựng KVPT là nhiệm vụ trọng tâm. Đa dạng hình thức tuyên truyền  đến cán bộ, đảng viên,  nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố tăng cường thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ. Phối hợp tốt giữa lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm theo Nghị định số 77 và Nghị định 133. Tổ chức tuyển chọn công dân, huy động huấn luyện các lực lượng đảm bảo 100% KH. Đảm bảo ngân sách cho công tác quốc phòng, các chính sách hậu phương quân đội và chính sách xã hội hiện hành. Đảm bảo xây dựng các công trình quốc phòng theo quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. /.