Thành phố phấn đấu 100% số xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn phấn đấu 95% số hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 75% số thôn, tổ dân phố trở lên được công nhận danh hiệu Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; duy trì phấn đấu 100% số xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; 60% số phường trở lên đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; 85% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giáo dục đạo đức, lối sống, tình yêu thương các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; phòng ngừa rủi ro, tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình; phổ biến, tuyên truyền cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ý thức, trách nhiệm của người dân trong tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế để qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào cũng như việc thực hiện hương ước, quy ước, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng  thực hiện nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc nâng cao chất lượng mô hình tự quản “khu dân cư kiểu mẫu”, “Ngày chủ nhật xanh – Xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”./.

Đặng Tuyết