Thành phố phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới trong tháng 11/2015

Năm nay, tổng vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 2.485 triệu đồng bao gồm vốn trái phiếu chính phủ là 1.870 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 615 triệu đồng. Trong đó vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng là 2.270 triệu đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho phường Xuất Hóa là 200 triệu đồng, kinh phí cho Ban chỉ đạo thành phố và xã phường là 15 triệu đồng. Đến nay cơ bản đơn vị lập xong dự toán và đã được phê duyệt, dự kiến sẽ ngân xong trước tháng 11/2015. /.