Thành phố quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

Cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chuyển dịch theo hướng hướng sản xuất hàng hóa, dần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Thành phố đã triển khai thành công một số đề án, mô hình như: Sản xuất rau an toàn, hướng đến phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn; trồng ngô ngọt vụ xuân; thâm canh cây sắn; trồng hoa; trồng cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao theo hướng tập trung; chăn nuôi gà, vịt hướng trứng, duy trì thực hiện phát triển đề án đàn lợn nái. Nhân rộng cây trồng mới kinh tế cao có giá trị (cây quế) với diện tích là 227,8ha. Thực hiện trồng rừng đạt 431 ha; phối hợp quy hoạch 3 loại rừng với tổng diện tích 11.426 ha.

Thành phố chú trọng phát triển mô hình kinh tế tập thể; tổ chức tuyên truyền các văn bản về một số chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020. UBND thành phố tổ chức gặp mặt các hợp tác xã trên địa bàn để cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với việc phát triển các hợp tác xã; ban hành quyết định phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách, giúp đỡ từng hợp tác xã, kịp thời nắm bắt tình hình và giúp các hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi và xây dựng các hợp tác xã kiểu mới nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay thành phố có 12 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, trong đó, một số hợp tác xã đang hoạt động khá hiệu quả, đem lại nguồn kinh tế ổn định cho các thành viên như: HTX Minh Anh (sản xuất các loại nấm); HTX rượu chuối Tân Dân (sản xuất, kinh doanh rượu, thịt hun khói); HTX Tân Thành (sản xuất tinh bột nghệ Cucumin); HTX Mộc Lan rừng và HTX nông nghiệp Đại Thành (trồng cây ăn quả); HTX tổng hợp Đồng Tâm (chăn nuôi gia cầm).