Thành phố tập trung triển khai các dự án thuộc chương trình MTQG

Hiện nay, Thành phố Bắc Kạn đang tập trung triển khai các Dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Công tác xây dựng kế hoạch, triển khai phân bổ vốn Chương trình trên địa bàn thành phố luôn đạt yêu cầu về nội dung và tiến độ tỉnh giao.

Báo cáo viên Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tập huấn về phòng, chống hôn nhân cận huyết

Thành phố có tổng số tổng số 10 Dự án và tiểu dự án. Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc của BCĐ và giao nhiệm vụ cho phòng, ban chuyên môn làm đầu mối tham mưu thực hiện. Cụ thể, tháng 11/2022, Phòng Nội vụ tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 3, 4 thuộc dự án Phát triển GDĐT nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tổ chức Hội nghị gặp mặt, cung cấp thông tin, tọa đàm với người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2022; Tư vấn pháp luật liên quan về hôn nhân, dân số và gia đình; phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN cho 117 đại biểu là Bí thư hoặc Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các thôn, tổ trên địa bàn. Đến nay, đã tổ chức được 04 cuộc tuyên truyền tại 06 tổ thuộc phường Huyền Tụng. Các nội dung Dự án khác như: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em,… dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong tháng 12/2022./.

Triệu Biển