Thành ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Kế hoạch đề ra 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó cần phải thực hiện đầy đủ chính sách đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố và công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân; thực hiện tốt chính sách đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con, cháu của họ; chế độ trợ cấp cho người bị nhiễm chất độc hóa học trong và sau chiến tranh; quy trình xem xét, giám định nạn nhân chất độc da cam/dioxin theo quy định của nhà nước. Tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nạn nhân chất độc da cam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy giao cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể thành phố, đặc biệt là Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện những chủ trương, chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin./.