Thành ủy Bắc Kạn ban hành kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

– Mục đích

Tập trung tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn đảng bộ nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế; từ đó góp phần tạo được sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

– Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy Đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XII của Đảng.

– Nội dung tuyên truyền:

Thời gian trước khi diễn ra Đại hội: Tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam;  các kỳ đại hội của Đảng; ý nghĩ, tầm quan trọng thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới;  kết quả 5 năm  thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2010 – 2015; những tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Bắc Kạn hướng về Đại hội,…          

Trong thời gian diễn ra Đại hội: Tập trung tuyên truyền diễn biến về kết quả Đại hội.          

Thời gian sau khi diễn ra Đại hội: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội, thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng; nghiên cứu, quán triệt, học tập và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết Đại hội, phản ánh dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố về thành công Đại hội XII của Đảng.

– Về tổ chức thực hiện:

+ Phòng Văn hóa – Thông tin: Treo băng zon, khẩu hiệu ở các tuyến phố chính, trục đường chính trên địa bàn thành phố chào mừng Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết nguyên đán Bính Thân 2016. Chủ trì, phối hợp với Thành đoàn và các cơ quan có liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công của Đại hội XII của Đảng.

+ Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố: Kịp thời có những tin bài truyên truyền trước, trong và sau đại hội; tuyên truyền sâu đậm về Đại hội XII của Đảng theo nội dung truyền truyền nêu trên, gắn với việc tuyên truyền các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020.

+ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Thực hiện tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng đến toàn thể hội viên, đoàn viên.

+ Các chi, đảng bộ trực thuộc: Theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng tại địa phương, đơn vị kịp thời, thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị; hướng dẫn và đôn đốc nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết Bính Thân 2016.