Thành ủy Bắc Kạn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 19/01, tại Hội trường lớn trụ sở Thành ủy- HĐND – UBND thành phố Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 8 điểm cầu xã, phường để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì .

Toàn cảnh hội nghị

 Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 16, ngày 28/10/2020 của  Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tóm tắt nội dung Chương trình hành động số 06 ngày 24/12/2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn; triển khai Kế hoạch số 18 ngày 14/1/2021 của Thành ủy Bắc Kạn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn số 13, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp. Hội nghị cũng được triển khai Kết luận số 93, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của tỉnh Bắc Kạn , giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố nắm vững những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thành phố và mỗi tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, nhằm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Hoàng Thạc