Thành ủy Bắc Kạn sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

(backancity.gov.vn)- Sáng 03/10, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo đúng quy định, Điều lệ Đảng, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; qua kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo quy định.

Ban Thường vụ Thành uỷ hoàn thành kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng, 05 đảng viên, hoàn thành giám sát đối với 01 tổ chức đảng, 02 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện Quy chế làm việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyên môn của đơn vị, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 CT/ TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 16 tổ chức đảng, 68 đảng viên, Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở kiểm tra 220 đảng viên, giám sát 06 tổ chức đảng, 25 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc thực hiện Quy chế làm việc; việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc sinh hoạt định kỳ theo Hướng dẫn số 21-HD/TU ngày 11/11/2022 của BTV Thành ủy; kết quả thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác quản lý đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể: việc thực hiện các kết luận của cấp trên, việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01 2020.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề cập những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; kết quả tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; việc theo dõi, nắm tình hình, địa bàn, lĩnh vực để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm nhằm phòng ngừa vi phạm và đề xuất một số giải pháp thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo kế hoạch. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người làm công tác kiểm tra, giám sát. Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Đặng Tuyết