CÔNG VĂN V/v Triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1974/UBND-VP V/v Triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố