Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Côi – Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Hà Sĩ Thắng – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo về các nội dung: Quán triệt, triển khai Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Quy định số 29-QĐ/TW ngày 24 tháng 7 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng kế thừa những nội dung cơ bản của Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) nhưng bố cục, kết cấu của Quy định mới được sắp xếp gọn và khoa học hơn, theo thứ tự chương, điều trong Điều lệ Đảng để bảo đảm tính hệ thống và thuận tiện việc theo dõi, thực hiện. Nội dung Quy định 29-QĐ/TW có 35 điểm, giảm 26 điểm so với Quy định số 45-QĐ/TW và tập trung làm rõ các vấn đề về tuổi đời của người vào Đảng, quyền của Đảng viên; đối tượng không xem xét kết nạp lại vào Đảng, thời điểm công nhận đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng khi tổ chức đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể; xóa tên đảng viên; hệ thống tổ chức của Đảng; nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trong đại hội Đảng và báo cáo kết quả đại hội.

 

Đồng chí Hà Sĩ Thắng – Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy báo cáo nội dung Quy định số 30-QĐ/TW 

Về nội dung Quy định số 30-QĐ/TW ng cơ bản đã kế thừa các nội dung của Quy định số 46 và đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới liên quan đến: khái niệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chủ thể, đối tượng kiểm tra và giám sát; công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ; công tác lãnh đạo công tác kiểm tra của các ban cán sự đảng, đảng đoàn, nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp; công tác lãnh đạo của tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp uỷ; thực hiện nhiệm vụ giám sát của cấp uỷ; thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra các cấp; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng; thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phát biểu tổng kết tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương tinh thần nghiêm túc học tập của các đồng chí đại biểu dự hội nghị và nhấn mạnh  Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai lần này có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, giúp các cấp ủy đảng, từng cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản trong Quy định số 29-QĐ/TW và Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, từ đó vận dụng vào quá trình tổ chức chỉ đạo triển khai và thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.