Thành ủy Bắc Kạn tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Dự thảo báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ: Trong những năm qua, Thành ủy Bắc Kạn đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ trong các khâu, tập trung vào các nhiệm vụ: Đổi mới phương pháp, cách thức, chất lượng đánh giá cán bộ, nhất là đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. Việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý được các cấp ủy đảng từ cấp thành phố đến cơ sở thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, trong quy hoạch đã được phê duyệt. Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng bộ thành phố quan tâm, từ năm 2007 đến năm 2016 kết nạp được 950 đảng viên. Tập trung phát triển đảng ở những chi bộ sinh hoạt ghép, chi bộ thôn, tổ khó khăn, ít đảng viên. Hiện nay, thành phố thực hiện công khai 190 thủ tục hành chính tại Trung tâm giao dịch một cửa thành phố. Sự phối hợp giữa cấc phòng, ban chuyên môn và cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tăng cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm thường xuyên. 100% phòng, ban của thành phố được triển khai lắp đặt, sử dụng mạng Internet, mạng LAN phục vụ công việc, 90% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc chuyên môn. Công tác chính sách cán bộ như: tinh giảm biên chế, giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ thôi việc… đều đảm bảo kịp thời, theo đúng quy định của Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bộ máy của hệ thống chính trị và từng cơ quan, tổ chức được bố trí tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phát biểu làm rõ nguyên nhân, kết quả đạt được, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch với những giải pháp cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của thành phố. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…