Thành ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ của Đảng

 Các văn bản được quán triệt, phổ biến gồm: Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn 17-HD/VPTW ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Quy định số 05-QĐ/TU ngày 14/8/2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về quy định trách nhiệm công vụ trong công tác văn thư, lưu trữ thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn…

Theo kế hoạch, tháng 10/2018, Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục mở lớp thứ 2 cho đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; công chức phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy các xã, phường; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố.Thông qua tập huấn sẽ nâng cao nhận thức về các quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng và Tỉnh ủy về thẩm quyền ban hành, kỹ thuật trình bày thể thức văn bản và trách nhiệm công vụ trong công tác văn thư, lưu trữ của Đảng.