Thị xã Bắc Kạn chú trọng xây dựng chính trị tư tưởng lành mạnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn

Trong những năm qua, để xây dựng thị xã Bắc Kạn mạnh về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, thị xã đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, việc làm cụ thể từ việc học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua ở các cấp, ngành, đoàn thể tại địa phương, đồng thời phát huy dân chủ, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh 

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Chỉ thị với những nội dung cụ thể, hướng dẫn các xã, phường tổ chức thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, đảm bảo phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc, từ đó được nhân dân đồng tình và tích cực thực hiện. Những gia đình tổ chức việc cưới, việc tang linh đình, kéo dài thời gian không được cộng đồng chấp nhận, vì vậy đã hạn chế được rất nhiều những hủ tục lạc hậu, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân. 

 

Thị xã Bắc Kạn thực hiện nếp sống văn minh trong các lễ hội,

đảm bảo giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống

Đánh giá về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn Ma Ngọc Vũ cho biết: Việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thiết, nhằm góp phần xây dựng thị xã phát triển hiện đại hơn, văn minh hơn và mang tính bền vững. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, thị xã đã chủ trương khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém trong thời gian vừa qua, đồng thời kiên quyết phê phán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, thị xã thường xuyên tiến hành kiểm tra các tuyến đường vỉa hè, để xem xét việc thực hiện dựng rạp của các đám hiếu, hỷ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đô thị hiện nay. 

Thực hiện Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước và Nghị quyết số 17/2002/NQ-HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua đề cương định hướng nội dung xây dựng hương ước, quy ước thôn bản, tổ phố, hiện nay 127 thôn, tổ trên địa bàn thị xã đã xây dựng được quy ước, hương ước. Hàng năm, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tư Pháp, Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với UBND các xã, phường chỉnh sửa bổ sung các nội dung quy ước thôn, tổ cho phù hợp với tình hình mới.

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh nên tình hình chính trị trên địa bàn thị xã luôn ổn định, an ninh – trật tự được giữ vững, các vấn đề về tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Xây dựng môi trường văn hóa sạch – đẹp – an toàn

So với các trung tâm tỉnh lỵ khác, thị xã Bắc Kạn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng việc xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo cảm giác thân thiện tại các cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm, chú trọng. Các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã đã chủ động tiết kiệm nguồn kinh phí hoạt động để sửa sang phòng làm việc,trang bị tiện nghi, đáp ứng tốt yêu cầu làm việc của từng đơn vị. Các công trình thể dục – thể thao, như: Sân cầu lông, sân bóng bàn phục vụ cán bộ, công chức, viên chức giao lưu, giải trí đã được quan tâm đầu tư… Để luôn giữ được môi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn tại các cơ quan, đơn vị, UBND thị xã Bắc Kạn có quy định ngày lao động tập thể là thứ 6 hàng tuần nhằm duy trì ý thức giữ gìn môi trường làm việc cho cán bộ công chức, viên chức thị xã.

Hàng năm, 100% cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị của thị xã đều ký cam kết không mắc các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, đồng thời ký cam kết thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội… 

 

Thị xã Bắc Kạn thường xuyên duy trì, đảm bảo môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp

Năm 2012, thực hiện Phong trào thi đua “Năm đô thị sạch” do Hiệp hội các đô thị Việt Nam phát động, đến nay, thị xã đã cơ bản đạt được các tiêu chí trong thang điểm của phong trào như: Đường phố được quét dọn sạch sẽ, toàn dân thực hiện quy ước không vứt rác, đổ rác ra đường; khối lượng rác thải thu gom hàng ngày đều được vận chuyển ra khỏi nội thị, đạt tỷ lệ 90% khối lượng/ngày; không có điểm tồn đọng rác thải qua đêm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã; công tác xã hội hoá thu gom rác thải được thực hiện ở 4 phường và một số thôn của các xã; 5/8 phường, xã có đội thu gom rác thải của phường, xã phối hợp với Công ty Môi trường đô thị hoạt động hàng ngày; số thùng rác đặt ở nơi công cộng là 50 thùng, đạt tỷ lệ 2 thùng/1.000 dân; tỷ lệ đường nội thị được bê tông hoá và nhựa hoá đạt 95% diện tích; tỷ lệ đường giao thông tổ xóm được rải nhựa bán thâm nhập, bê tông hoá đạt trên 65% diện tích; tỷ lệ hè phố nội thị được lát gạch, bê tông hoá đạt 100% diện tích; tỷlệ các doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt trên 50%; số cơ sở sản xuất kinh doanh đều có đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và làm đề án bảo vệ môi trường. 

Hiệu quả từ phong trào xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã.

 Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở

Trong những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tính tự quản, tự nguyện đóng góp cho sự phát triển văn hoá trên địa bàn thị xã được nâng lên một cách rõ rệt. Các tổ chức chính trị xã hội thôn, tổ như: Chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân… được củng cố, kiện toàn thường xuyên, đảm bảo thống nhất trong mọi hoạt động. Các thiết chế văn hoá như nhà văn hoá thôn, tổ được đầu tư bằng nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân đóng góp. Mỗi năm, hàng nghìn m2 đường bê tông liên thôn, liên tổ được xây dựng đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân thuận lợi, đường phố, làng bản sạch đẹp.

Việc xây dựng các thiết chế văn hoá phục vụ cộng đồng, phục vụ trực tiếp cho người dân như: Sửa chữa, xây mới hệ thống các nhà văn hoá thôn, tổ, với phương châm nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hoá cộng đồng trên địa bàn thị xã ngày càng được đầu tư. Đến năm 2012, trên địa bàn thị xã có 107 nhà văn hóa thôn, tổ; 02 nhà văn hóa đang xây dựng. Hiện tại 110 thôn, tổ có địa điểm sinh hoạt văn hóa. Hệ thống thư viện trên toàn thị xã (gồm thư viện, phòng đọc sách, tủ sách) là 147 cơ sở, trong đó có 01 thư viện thị xã; 23 thư viện trường học; 08 phòng đọc sách xã, phường và 123/127 tủ sách cơ sở thôn, tổ.

Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết:” Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hoá, thị xã Bắc Kạn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao quần chúng nhằm tạo không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị tại địa phương như: Hội xuân thị xã Bắc Kạn, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng, Liên hoan văn nghệ Thiếu niên – Nhi đồng, giải cầu lông bóng bàn, giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng, giải đồng diễn thể dục dưỡng sinh… Các hoạt động trên cũng góp phần duy trì và phát triển các loại hình văn hóa thể thao dân tộc…”

Trong những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở được các cấp Ủy, chính quyền trên địa thị xã quan tâm đã thực sự xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, xây dựng con người, gia đình, cộng đồng dân cư và môi trường văn hóa ở cơ quan, đơn vị, khu dân cư lành mạnh, phong phú, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển.

Được sự quan tâm ủng hộ, đầu tư của Trung ương và tỉnh, trong năm qua, thị xã Bắc Kạn đã thực hiện tốt việc xây dựng mạnh về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị của thị xã. Công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của pháp luật có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động nhằm vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thị xã Bắc Kạn ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Thu Cúc