Thị xã Bắc Kạn: Chuyển biến tích cực sau 2 năm thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Thị xã Bắc Kạn đã có nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thị uỷ Bắc Kạn đã xây dựng Kế hoạch số 53-KH/TU về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” cùng với việc triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết TW6 (khoá X) và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW3 (khoá X); Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 23/4/2008 triển khai học tập, thảo luận “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, đến nay, có 40/40 chi, đảng bộ đã triển khai 2 nội dung chuyên đề cho 2.510 cán bộ, đảng viên, công chức của đơn vị (đạt 95%). Thị xã đã tổ chức được 11 lớp nghiên cứu, học tập cho 1.125 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân (trong đó 100% cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh đã được triển khai học tập).

Năm 2007, thị xã mở được 33 lớp cho 3.154 lượt người nghe. Cấp uỷ các chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai học tập, thảo luận nghiêm túc “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Đến nay, 40/40 đơn vị tổ chức giới thiệu, thảo luận và bình xét, giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cùng với việc triển khai học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, BCĐ Cuộc vận động thị xã Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạc tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ cơ sở. Ban Tổ chức Hội thi thị xã đã chỉ đạo thi điểm tại Đảng bộ phường Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó rút kinh nghiệm, triển khai đồng bộ trên diện rộng và đạt kết quả tốt. Toàn thị xã có 11/14 đảng bộ tổ chức Hội thi với tổng số 139 thí sinh tham gia . Hội thi cấp cơ sở đã thu hút được sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…, trong đó thí sinh cao tuổi nhất là 70 tuổi. Hàng nghìn lượt khán giả đã đến động viên, cổ vũ tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng góp phần không nhỏ cho thành công của các Hội thi. Hội thi cấp thị xã được tổ chức với sự tham gia của 30 thí sinh đại diện cho các chi, đảng bộ. Kết thúc Hội thi có 10 thí sinh đạt loại giỏi, 20 thí sinh đạt loại khá, có 3 thí sinh được tham dự Hội thi cấp tỉnh và 1 thí sinhd dạt gải ba, 2 thí sinh đạt giải khuyến khích.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra triển khai, công tác tuyên truyền Cuộc vận động cũng được BCĐ đặc biệt quan tâm. Công tác kiểm tra triển khai Cuộc vận động đã được đưa vào kế hoạch hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện các bước, BCĐ đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp số liệu về số người tham gia, số lớp mở, kết quả chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân sau khi tham gia học tập. Việc thực hiện nội dung Cuộc vận động ở các chi, đảng bộ được xem là một nội dung quan trọng trong các cuộc kiểm tra của cấp uỷ. Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động đã được cấp uỷ, BCĐ các đơn vị thực hiện khá nghiêm túc. Cuộc vận động đa có tác động tích cực về tư tưởng, tạo sự chuyển biến về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ. Qua 2 năm triển khai Cuộc vận động các phương tiện thông tin đại chúng, như Đài PT-TH, báo chí… đã đưa nhiều tin, bài, phóng sự; tuyên truyền qua panô, áp phích, khẩu hiệu… về những kết quả thực hiện Cuộc vận động, những gương điển hình tiên tiến, qua đó đã góp phần đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, BCĐ Cuộc vận động thị xã Bắc Kạn đã quyết định khen thưởng cho 03 tập thể và 26 cá nhân, đề nghị BCĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, thị xã Bắc Kạn rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, phải đặt Cuộc vận động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp uỷ Đảng từ thị xã đến cơ sở. Cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể phải xác định rõ đây là Cuộc vận động vừa có ý nghĩa thiết thực trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài. Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả bước đầu trong việc thực hiện Cuộc vận động góp phần tạo nên phong trào học tập, rèn luyện, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên, rộng khắp với những việc làm thiết thực, cụ thể.

Hai là, để Cuộc vận động thực sự có chuyển biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thì trước hết cán bộ chủ chốt cần phải thấm nhuần về nhận thức và nâng cao vai trò gương mẫu, tự giác thực hiện.

Ba là, cần coi trọng và phát huy tính tích cực, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và làm rõ tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sáng ngời nhưng rất cụ thể, gần gũi, ai cũng có thể học tập và làm theo, đồng thời đó cũng là trách nhiệm của mọi người.

Bốn là, phải gắn việc tiến hành Cuộc vận động với việc thực hiện các mặt công tác ở cơ quan, đơn vị; phải xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên một cách cụ thể, làm cho Cuộc vận động trở thành bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Năm là, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động phải sáng tạo, sát với yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Coi việc thực hiện Cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ và tiêu chuẩn thi đua của cá nhân, đơn vị.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhận rõ những hạn chế cần khắc phục sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động, năm 2009 và những năm tiếp theo Cuộc vận động sẽ ngày càng đi vào chiều sâu với những yêu cầu cao hơn về nhận thức và tổ chức hành động thực tiễn. Thị xã Bắc Kạn đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể là: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung Cuộc vận động; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng cảu nội dung Cuộc vận động. Nâng cao và tạo sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng, tạo nên phong trào rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phát hiện điển hình, viết bài nêu gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chú trọng vai trò gương mẫu của các cấp uỷ, phát huy tính tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn việc tiến hành Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Cuộc vận động. Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên Mặt trận Tổ chức, các đoàn thể chính trị – xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.