Thị xã Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015

Nhằm nâng cao nhận thức và từng bước làm thay đổi hành vi của gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội, các cơ quan nhà nước và chính bản thân trẻ em về quyền được bảo vệ và sự an toàn của trẻ thông qua việc xây dựng môi trường an toàn, cộng đồng an toàn, đồng thời xây dựng hệ thống và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ, xây dựng thí điểm mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, năm 2012, thị xã Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015. 

 

Thị xã Bắc Kạn tổ chức nhiều hoạt động vì trẻ em

Thực hiện Kế hoạch Chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2012, thị xã Bắc Kạn tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội thông qua các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học nhằm tuyên truyền phổ biến các quy định của phát luật và các chính sách liên quan đến trẻ em; xây dựng thông điệp, các nội dung tuyên truyền phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình của địa phương, xây dựng các tờ rơi, tờ gấp, sách bỏ túi… về bảo vệ chăm sóc trẻ em và phòng chống các hình thức xâm hại trẻ em.

Đồng thời, thị xã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cộng tác viên, tình nguyện viên về quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện các quyền bảo vệ trẻ em, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kỹ năng cơ bản làm việc với trẻ em; kiến thức cơ bản vệ hệ thống bảo vệ trẻ em kiến thức phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; hệ thống chỉ số kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; mẫu biểu thu thập số liệu, báo cáo.

Đối với công tác xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em, thị xã triển khai các văn bản hướng dẫn thành lập và hoạt động của hệ thống bảo vệ trẻ em từ thị xã đến các  xã, phường; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh về xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em…

Trong công tác xây dựng mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng, thị xã tập trung trợ giúp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật triển khai tại phường Nguyễn Thị Minh Khai và xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn.

Đồng thời, UBND các xã, phường trên địa bàn cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em năm 2012 của cấp mình và triển khai tới thôn, tổ nội dung Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015, Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2015; cung cấp kỹ năng giúp gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và chính bản thân trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thông qua các hoạt động truyền thông nhân tháng hành động vì trẻ em, các buổi họp của thôn, tổ hoặc lồng ghép với hoạt động của các ban, ngành đoàn thể; rà soát, bổ sung, theo dõi sự tăng, giảm đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nhóm trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt./.

Thu Cúc