Thị xã Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, năm 2014

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên những quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các nội dung chủ yếu về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng, Nhà nước; những nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, từ đó giúp cho từng cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng  yêu cầu thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức từ 15/7 đến 17/7/2014. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 60 học viên chủ yếu là cán bộ, giáo viên trường THPT Bắc Kạn và một số cán bộ , đảng viên thuộc khối các phòng ban thị xã.

Qua lớp học, học viên được tập trung bồi dưỡng các chuyên đề cơ bản:

– Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN trong tình hình mới.

– Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

– Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới.

– Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới.

– Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở.   

 – Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.

Yêu cầu của lớp bồi dưỡng là học viên phải nắm vững nội dung cơ bản, từ đó triển khai vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ quan đơn vị theo phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Sau lớp học, các học viên đều phải tham gia viết bài thu hoạch báo cáo kết quả học tập về Hội đồng giáo dục Quốc phòng – an ninh thị xã./.