Thị xã Bắc Kạn triển khai thi hành hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành của thị xã trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đảm bảo sự lãnh đạo của của Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức thi hành Hiến pháp,

Ngày 27/02/2014, Thị ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 110 – KH/TU triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó:

– Việc tổ chức hội nghị triển khai: Ở cấp thị xã hoàn thành trong tháng 02/2014 cho các đối tượng: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thị xã; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể thị xã; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; báo cáo viên cấp thị xã. Ở các xã, phường triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/4/2014. Đối với các đảng bộ cơ quan đơn vị, chi bộ trực thuộc hoàn thành trước ngày 15/4/2014, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

– Các nội dung triển khai bao gồm: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/QH-UBTV13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã.

– Về tổ chức thực hiện:

+ Ban Tuyên giáo thị ủy: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Phòng Tư pháp, phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm bối dưỡng chính trị thị xã, …) tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến Hiến pháp; phối hợp với UBND thị xã, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện.

+ Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các phòng, ban chức năng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến thi hành Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

+ Trong năm 2014 và các năm tiếp theo HĐND, UBND các cấp, các cơ quan tham mưu tiến hành rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái với Hiến pháp phải dừng thi hành, hoặc sửa đổi, bãi bỏ, hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.  

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; xác định trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban ngành của thị xã trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; bảo đảm các quy định của Hiến pháp được tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; đảm bảo sự lãnh đạo của của Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức thi hành Hiến pháp,

Ngày 27/02/2014, Thị ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 110 – KH/TU triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó:

– Việc tổ chức hội nghị triển khai: Ở cấp thị xã hoàn thành trong tháng 02/2014 cho các đối tượng: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thị xã; trưởng, phó các ban ngành đoàn thể thị xã; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường; báo cáo viên cấp thị xã. Ở các xã, phường triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/4/2014. Đối với các đảng bộ cơ quan đơn vị, chi bộ trực thuộc hoàn thành trước ngày 15/4/2014, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

– Các nội dung triển khai bao gồm: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ban hành kèm theo Nghị quyết số 718/QH-UBTV13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã.

– Về tổ chức thực hiện:

+ Ban Tuyên giáo thị ủy: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Phòng Tư pháp, phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, Trung tâm bối dưỡng chính trị thị xã, …) tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến Hiến pháp; phối hợp với UBND thị xã, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện.

+ Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các phòng, ban chức năng chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến thi hành Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

+ Trong năm 2014 và các năm tiếp theo HĐND, UBND các cấp, các cơ quan tham mưu tiến hành rà soát toàn diện, đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở địa phương ban hành để phát hiện những quy định trái với Hiến pháp phải dừng thi hành, hoặc sửa đổi, bãi bỏ, hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.