Thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 27/9/2023, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn chủ trì hội nghị Thông báo kết luận kiểm tra đối với Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và  cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trong việc thực hiện Quy chế làm việc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”; việc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ đạt được một số kết quả đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đảm bảo quy định và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW khóa XIII của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”. Cơ bản thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đối với cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố cơ bản thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc và thực hiện tốt các nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW.

Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của Chi bộ và cá nhân đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố cũng được chỉ rõ, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.

CTV Hồng Nhung – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy