THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Xem chi tiết nội dung tại đây: THÔNG BÁO SỐ 162 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2022 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN