Thông báo số 187 phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng và Giải cầu lông thành phố mở rộng chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 187phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng và Giải cầu lông thành phố mở rộng chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

.pdf