Thông báo số 197 v/v Điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 158KH-UBND ngày 07.11.2019 của UBND thành phố Bắc Kạn