THÔNG BÁO số 41 về kết quả điểm chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG BÁO số 41/TB -HĐTDVC ngày 06 tháng 7 năm 2023 về kết quả điểm chấm phúc khảo môn Nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022