Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát chuyên đề tại phường Xuất Hóa

Trong số 08 quỹ đã thực hiện thu như  Quỹ chăm sóc người cao tuổi, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ an ninh quốc phòng…thì chỉ có 01/8 loại quỹ được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước Bắc Kạn. Còn lại nguồn quỹ kết dư UBND phường tự quản lý tại cơ sở. Để xây dựng quỹ và hoạt động thu, chi các loại này đều phải dựa trên cơ sở các quy định của văn bản pháp luật quy định. Tuy nhiên do việc áp dụng chưa đúng hay nói cách khác quá trình cập nhập hệ thống các văn bản có hiệu lực của nhà nước chưa kịp thời dẫn tới việc vận hành các quỹ này chưa đúng theo quy trình, đa phần đều giao cho các Hội của phường tự quản lý và hoạt động. Do đó một số chứng từ thu –chi còn chưa thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.  Trước thực trạng trên các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn đã kịp thời nhắc nhở, cung cấp thêm một số thông tin, quy định về hệ thống văn bản xây dựng, vận động, quản lý các loại quỹ. Việc giám sát, quản lý, kiểm tra, công khai về tài chính UBND phường cũng chưa thực hiện chặt chẽ, thường xuyên nên một số quỹ hoạt động chưa thực hiện hiệu quả. Do chưa thành lập được Ban quản lý và quy chế về công tác thu –chi , mở tài khoản tiền gửi nên quá trình thực hiện duy trì quỹ sẽ không đảm bảo, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động và mục tiêu thành lập của các loại quỹ này. /.