Thường trực HĐND thành phố giám sát xã Dương Quang

Tại buổi giám sát Đoàn đã được nghe xã Dương Quang báo cáo về việc thu, quản lý, sử dụng quỹ xã hội, nhân đạo, từ thiện từ năm 2012 đến hết tháng 6 năm 2015. Cụ thể: việc thực hiện các chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được xã  thực hiện đúng nghị định, công khai dân chủ, hiện nay xã đang quản lý 6 loại quỹ, các Quỹ được thu nộp vào tài khoản chung và thường xuyên được đối chiếu hàng tháng tại Kho bạc nhà nước. tuy nhiên công tác quản lý một số quỹ còn chung chung, hình thức quản lý còn chưa đúng. Vẫn còn tình trạng quỹ tồn chưa sử dụng hết đúng mục đích.

Qua thảo luận đoàn giám sát thành phố đã cung cấp một số thông tin quy định về hệ thống văn bản xây dựng, vận động quản lý các loại quỹ. Tuy nhiên trong thời gian tới xã cần kịp thời đưa ra những ý kiến, kiến nghị lên thành phố để trao đổi giải quyết, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của xã đạt hiệu quả, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-  xã hội .