Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn làm việc tại phường Phùng Chí Kiên

Đối với phường Phùng Chí Kiên cũng như một số đơn vị đã được giám sát cũng thực hiện điều hành các loại quỹ trên cơ sở đề xuất, tham mưu của các Hội. Về việc mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước cũng chưa nghiêm túc. Những căn cứ pháp lý để xây dựng vận động quỹ và chứng từ thu chi chưa phù hợp. Bộ máy quản lý các quỹ còn chung chung, một số quỹ còn chưa thành lập. Hình thức quản lý chưa đúng và chưa phù hợp. Vẫn có tình trạng quỹ tồn chưa sử dụng hết để hỗ trợ cho mục đích thành lập quỹ đó. Quá trình giao cho các hội tự quản lý, tự thu , chi đều không đảm bảo tính pháp lý.

Sau khi làm rõ những vấn đề này thông qua thảo luận, kiểm tra các chứng từ Đoàn giám sát cho rằng Đảng ủy – HĐND – UBND phường Phùng Chí Kiên quan tâm hơn đến công tác vận động xây dựng quỹ, thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Rà soát lại tất cả các văn bản mới đang áp dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và thu chi theo đúng quy định của pháp luật quy định./.