Thường trực HĐND Thành phố Bắc Kạn tổ chức giám sát và tái giám sát đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

Sáng ngày 17/11/2015, thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HĐND ngày 05/11/2015 của Thường trực HĐND thành phố, Đoàn giám sát có buổi làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2015 và kết quả thực hiện kết luận sau giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2014. Tham gia đoàn giám sát có Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Văn phòng HĐND – UBND thành phố.

Theo báo cáo của đơn vị và kết quả thảo luận tại buổi làm việc cho thấy: Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố công khai dự toàn ngân sách năm 2015; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, xã, phường triển khai các nhiệm vụ; ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2015 theo Nghị quyết của Chính phủ; triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2015; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tham mưu bổ sung kinh phí cho các đơn vị từ nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu, nguồn chi khác ngân sách, kết dư ngân sách, dự phòng ngân sách đáp ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh. Thực hiện thẩm tra quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2015 đối với Ban tài chính các xã, phường và một số đơn vị dự toán. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thời gian quy định.

Về thực hiện cơ chế tự chủ, năm 2014 – 2015 có 20 đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; năm 2015 đã tham mưu giao quyền tự chủ cho 28 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 – 2017. Các đơn vị được giao tự chủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội trên cơ sở các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước; chủ động trong việc sử dụng và quản lý nguồn kinh phí được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên cơ sở các văn bản của cấp có thẩm quyền, phòng đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai đến các đơn vị, cơ sở và tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 gửi Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính và thực hiện các bước phân bổ dự toán ngân sách, giao chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2015.

Sau khi nhận được kiến nghị sau giám sát của HĐND thành phố, phòng đã quan tâm thực hiện các nội dung liên quan: Hướng dẫn các đơn vị lập sổ sách, báo cáo quyết toán hằng quý, năm theo đúng biểu mẫu; thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách theo quy định; chấn chỉnh một số hạn chế và tháo gỡ vướng mắc trong công tác quyết toán ngân sách; phối hợp với Phòng Quản lý đô thị hướng dẫn lập hồ sơ, quyết toán các công trình có đóng góp của nhân dân và ghi thu – ghi chi các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định; phối hợp với Phòng Nội vụ kiểm tra, rà soát thực trạng nhu cầu đầu tư xây dựng các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố để tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng 05 nhà văn hóa; giao kinh phí chi sự nghiệp kinh tế theo thực trạng một số đơn vị, bước đầu khắc phục việc phân bổ bình quân; đôn đốc, triển khai việc thực hiện thu, nộp quỹ sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô để thực hiện thống nhất trên địa bàn.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát với

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

Bên cạnh kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế phòng cần kịp thời khắc phục trong thời gian tới, đó là: Công tác lập hồ sơ quyết toán một số công trình còn chậm; việc quản lý các ngồn thu trên địa bàn thành phố còn bị động; một số xã, phường chưa theo dõi, bám sát tiến độ thu để thực hiện các giải pháp điều chỉnh nhiệm vụ chi khi nguồn thu không đạt kế hoạch dẫn tới việc thực hiện dự toán có những biến động; một số đơn vị dự toán; ban tài chính xã, phường xây dựng và giao dự toán ngân sách năm 2015 chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ nên ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi trong năm; việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm; chất lượng một số báo cáo không cao; việc lập hồ sơ quyết toán một số công trình có đoáng góp và ghi thu – ghi chi các khoản đóng góp của nhân dân vào ngân sách chưa được thực hiện đúng quy định ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, tham mưu điều hành ngân sách. Công tác xây dựng dự toán năm 2016 nhìn chung chưa được các đơn vị quan tâm đúng mức, thực hiện chưa đầy đủ theo quy định.

Thông qua hoạt động giám sát và tái giám sát, Thường trực HĐND thành phố kiến nghị phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố cần tích cực tham mưu cho UBND thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; có giải pháp cương quyết chấn chỉnh những hạn chế của các đơn vị, xã, phường; ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất quản lý tài chính – ngân sách Nhà nước và các khoản đóng góp của nhân dân; tổ chức giao ban, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về tài chính – ngân sách cho những bộ phập có liên quan cấp thành phố và xã, phường; làm tốt công tác hậu kiểm để những yêu cầu của cơ quan chuyên môn được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển./.