Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sau khi nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ – Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các văn bản có liên quan, hội nghị đã nghe đại diện Thường trực HĐND thành phố trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với 6 lượt ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp, cơ bản đại biểu đều nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI của Thường trực HĐND thành phố. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị tăng số lượng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố từ 58 lên 60 người để đảm bảo gấp đôi so với đại biểu HĐND được bầu; trong các bước tiếp theo, đề nghị giới thiệu bổ sung thành phần tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố là đại diện Ủy ban MTTQ và Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố.

Chủ tọa hội nghị thống nhất kết luận các nội dung đại biểu đã thông qua