Tổ giám sát số 03 của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách hành chính tại thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015, UBND thành phố Bắc Kạn đã nghiêm túc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ; tăng cường rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thông qua các hình thức, biện pháp tuyên truyền như: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính; phố biến các nội dung liên quan đến chương trình, kế hoạch cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp đã góp phần nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội của địa phương. Thực hiện công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc; gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính với thi đua, khen thưởng; thành phố có 02 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm trong cải cách hành chính đã được nghiên cứu và đưa vào áp dụng đạt hiệu quả. Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Thành phố đang thực hiện công khai 190 thủ tục hành chính. Từ năm 2011 – 2015, UBND thành phố đã giải quyết được 23.133/23.371 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, xây dựng, văn hóa – xã hội, tài nguyên – môi trường, nông – lâm nghiệp; đang giải quyết 238 thủ tục hành chính (trong đó: đúng hạn 110, quá hạn 128). Hiện nay, UBND thành phố đang xây dựng Đề án “Thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại thành phố Bắc Kạn và UBND 8 xã, phường thuộc thành phố”. Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch và yêu cầu vị trí việc làm, cải tiến trong công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức. Thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 13 phòng ban, đơn vị trực thuộc và năm 2015 đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 28 đơn vị sự nghiệp công lập thời kỳ ổn định 2015 – 2017. 100% phòng, ban của thành phố được triển khai lắp đặt và sử dụng mạng Internet, mạng LAN phục vụ công việc, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các thiết bị văn phòng; triển khai ứng dung các phần mềm chính quyền điện tử và giải quyết công việc như: Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOfice, phần mềm kế toán, hệ thống quản lý hồ sơ hành chính và một số phần mềm chuyên ngành khác. Văn bản đi và đến của UBND thành phố đều được cập nhật trên hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc chuyên môn chiếm khoảng 90%. Tuy nhiên một số nội dung trong công tác cải cách hành chính vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của một số đơn vị; cơ sở vật chất phục vụ công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; thực hiện quy định tự chủ về kinh phí và biên chế ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao.

Các thành viên của đoàn giám sát đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề về thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương. Nhận xét về việc thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố trong giai đoạn 2011-2015, đồng chí trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và kết quả công tác cải cách hành chính của thành phố trong thời gian qua, chia sẻ một số khó khăn với thành phố; nhất trí với phương hướng, giải pháp trong thời gian tiếp theo và nhấn mạnh: Thành phố cần đặt nhiệm vụ cải cách hành chính lên trọng tâm hàng đầu; coi trọng công tác lãnh đạo, nâng cao nhận thức; tăng cường tuyên truyền; tiến hành rà soát, trình cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời rà soát, bố trí, sắp xếp hệ thống trường lớp, phòng ban, tăng cường bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của cấp dưới; kiến nghị bãi bỏ văn bản hết hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo; thanh tra, kiểm tra công vụ; tổ chức tốt việc thẩm tra về tài chính – ngân sách; quan tâm chỉ đạo công tác giám sát đầu tư cộng đồng và công tác kiểm tra, giám sát về cải cách hành chính của chính quyền; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể; gắn cải cách hành chính với thi đua khen thưởng trong thời gian tiếp theo để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương./.