Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

————————-

Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 8 năm 2015. Dự Đại hội có 218 đại biểu thay mặt cho 3.067 đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đã nghe, thảo luận Báo cáo chính trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ khoá V, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố; tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí thông qua

1. Thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp thu ý kiến của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ khóa V, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Giao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ khoá VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp thu ý kiến Đại hội, tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

II. Đại hội thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với các nội dung chủ yếu sau

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2020 thành phố cơ bản đạt các tiêu chí Đô thị loại II.

Tạo bước phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

2.1. Phát triển kinh tế

– Cơ cấu kinh tế: Thương mại, dịch vụ, du lịch 55%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản 40%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 5%.

– Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân 10,2%/năm; đến năm 2020 đạt 135 tỷ đồng.

– Chi ngân sách đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, tiết kiệm chi thường xuyên; ưu tiên cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

– Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.800 tỷ đồng/năm.

– Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 200 tỷ đồng/năm.

– Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 4.000 tấn/năm. Tổng đàn lợn 25.000 con, đàn gia cầm 120.000 con. Có trên 200 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp đạt thu nhập 100 triệu đồng/ha/năm.

– Phấn đấu mỗi năm thành lập thêm 02 hợp tác xã có quy mô phù hợp, hoạt động hiệu quả.

2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị

– Hoàn thiện các tiêu chí thành phố còn thiếu. Hoàn thành các dự án thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Sông Cầu. Xây dựng cơ sở vật chất các trạm y tế xã Dương Quang, Phường Xuất Hoá, Phường Nguyễn Thị Minh Khai; Chợ Xuất Hoá, nghĩa trang Phía Nam, mở rộng nghĩa trang Đon Tuấn.

– 80% dân số khu dân cư thành thị được cấp nước sạch; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% rác thải ở đô thị và 80% rác thải ở nông thôn được thu gom, xử lý; 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% đường liên thôn, tổ được bê tông hoá. Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng, phấn đấu đưa tổ ra khỏi danh sách “thôn đặc biệt khó khăn”.

2.3. Văn hoá – xã hội

– Phấn đấu 100% số trường không còn phòng học tạm. Có thêm 05 trường đạt chuẩn Quốc gia. Duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ huy động vào lớp 1, lớp 6 đạt 100%. Duy trì, giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó phấn đấu 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.

– 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; 100% trạm y tế có bác sỹ; phấn đấu đạt tỷ lệ 7 bác sỹ/1 vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng <14%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên <1,1%. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt trên 95%.

– Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2% (theo Bộ tiêu chí năm 2014); trên 40% lao động qua đào tạo, tập huấn; tạo việc làm mới cho 300-350 lao động/năm. 70% số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa; 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá. 100% thôn, tổ có nhà văn hoá; 85% số thôn, tổ có cụm loa truyền thanh hoạt động hiệu quả; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 50% số phường đạt chuẩn văn minh đô thị; thành phố đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

2.4. Công tác quốc phòng – an ninh – nội chính

– Nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, an ninh, nội chính. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đúng kế hoạch. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt 18%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 19%.

– Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 85% trở lên, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

– Tỷ lệ giải quyết chung các loại án đạt từ 96% trở lên.

2.5. Xây dựng hệ thống chính trị

– 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Trong nhiệm kỳ kết nạp 400 đảng viên; 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– 100% cán bộ chủ chốt xã, phường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 100% cán bộ chủ chốt cấp thành phố và cấp xã, phường được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị; trên 60% cán bộ, công chức cấp xã, phường có trình độ chuyên môn đại học; trên 90% cán bộ xã, phường có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

– Nâng cao tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh và các tổ chức, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đoàn thể yếu, kém.

III. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, gồm 27 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

IV. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa VI và các cấp ủy Đảng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động công tác toàn khóa và chương trình công tác hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn thành phố thực hiện.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố hăng hái thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra, góp phần xứng đáng cùng với các địa phương trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI.

Nghị quyết được Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2015./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ VI