Tổng kết công tác rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/ CT-TTg ngày 2/10/2013 của Thủ tướng chính phủ; Chương trình phối hợp của Ban thường trực ủy ban TƯMTTQVN và Bộ Lao động, thương binh và Xã hội; các văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 và 2015 Thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành tốt chương trình, thời gian kế hoạch đề ra.

Cơ quan thường trực của Ban rà soát đã chủ động tham mưu cho UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan và UBND các xã phường trong việc triển khai thực hiện rà soát. Trong quá trình triển khai thực hiện Ban rà soát của Thành phố đã cung cấp đầy đủ danh sách 7 nhóm đối tượng được rà soát và các biểu tổng  hợp và thường xuyên kiểm tra tiến độ và quy trình thực hiện của các xã phường để kịp thời điều chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện.

Tại các xã, phường đã triển khai việc rà soát tới các tổ dân phố, phân công các thành viên trong Ban rà soát phụ trách các tổ, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc rà soát tại các tổ.

Kết quả tổng rà soát đã được tiến hành trên 8 xã phường và 126 tổ dân phố trên địa bàn. Tổng số phiếu phát ra: 1.051 phiếu, thu về 1.048 phiếu. Qua phân loại, tổng hợp thì có : Liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ là : 305 đối tượng; Thương binh, bệnh binh , người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học , thân nhân hưởng tuất người có công: 589 đối tượng; Thanh niên xung phong, người có công giúp đỡ cách mạng : 157 đối tượng .

Qua rà soát chưa phát hiện trường hợp nào được công nhận là người có công nhưng chưa được hưởng chế độ theo quy định . Bên cạnh đó công tác giỉa quyết hồ sơ người có công với cách mạng sau rà soát được triển khai kịp thời , đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho các đối tượng được hưởng theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị này đã có 9 tập thể và 11 cá nhân được UBND Thành phố tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố trong 2 năm 2014- 2015 và đề nghị cấp tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân.