Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt trên 4.360 tấn

Theo ước tính của ngành chuyên môn thành phố, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ mùa năm 2020 của thành phố đạt trên 4.360 tấn.

 Hội thảo mô hình nâng cao chất lượng đất trồng lúa tại xã Nông Thượng

Năm nay, điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên diện tích cây lương thực ít bị ảnh hưởng của sâu bệnh và thiên tai. Cụ thể, sản lượng cây Lúa ước đạt gần 3.580 tấn bằng 106,7% KH, cây Ngô đạt trên 827 tấn, đạt 113,3% KH.

Ngoài ra, ngành chuyên môn đã phối hợp với UBND xã, phường khuyến khích, vận động người dân tham gia thực hiện các mô hình như: cải tạo 40ha đất trồng lúa, áp dụng gieo cấy 50 ha lúa theo phương pháp cải tiến SRI, hỗ trợ người dân chuyển đổi những diện tích đất lúa không chủ động nước sang trồng ngô có giá trị năng suất cao, góp phần đảm bảo tăng diện tích và năng suất, sản lượng lương thực có hạt của địa phương đạt kế hoạch đề ra./.

Minh Cường