Trang truyền hình thành phố Bắc Kạn, ngày 8/9/2023