Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Bắc Kạn

Dự án có tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng với thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020. Dự án tiến hành thực hiện đồng bộ bản đồ đất đai; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.  Đơn vị tư vấn thi công do Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn có trách nhiệm bố trí lực lượng, kỹ thuật, trang thiết bị máy móc, giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho 8 xã, phường trên địa bàn. Khi hoàn thành, dự án sẽ thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất bằng công nghệ số phục vụ công tác quản lý Nhà nước; bảo đảm minh bạch, công bằng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, góp phần hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn tỉnh trong những năm tiếp theo./.