Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Bắc Kạn khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Tham gia lớp học này có 91 học viên đến từ 16 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, trong đó có 48 học viên là thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2017. Theo kế hoạch giảng dạy, lớp học sẽ diễn ra 04 ngày với 3 ngày học tập, thảo luận; 01 ngày để học viên viết bài thu hoạch tại lớp và tổng kết lớp học. Các nội dung học tập sẽ tập trung vào nghiên cứu khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và một số nội dung chủ yếu để học viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam và mục tiêu, lý tưởng Đảng, trên cơ sở kiến thức cơ bản này, mỗi đảng viên mới sẽ hiểu sâu hơn về Đảng và từ đó có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị đồng thời tích cực tham gia tốt các hoạt động ở mỗi đơn vị, địa phương, nỗ lực phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy căn dặn, đối với các đồng chí học viên phải chủ động bố trí, sắp xếp thời gian lao động, công tác để tham gia học tập đầy đủ và chấp hành tốt nội quy lớp học đề ra đảm bảo việc học tập đạt chất lượng cao nhất; luôn nêu cao ý thức học tập, nghiêm túc, tập trung tư tưởng để tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thảo luận, mạnh dạn đề xuất, trao đổi để cùng với các giảng viên làm rõ hơn nội dung bài học; riêng đối với các đồng chí là thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ năm 2017 cần phát huy những kiến thức đã tiếp thu được từ lớp học này để luôn vững vàng tư tưởng, quyết tâm phấn đấu huấn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người quân nhân. Đối với các đồng chí giảng viên cần nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt để có được bài giảng phù hợp với bối cảnh và thực tiễn. Công tác tổ chức lớp học phải luôn đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập diễn ra theo đúng kế hoạch.