Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 33,98%

(backancity.gov.vn)- Từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức, qua đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 33,98%, vượt kế hoạch tỉnh giao, kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai có hiệu quả Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Người dân đến cài đặt và sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số tại Ngày hội chuyển đổi số phường Sông Cầu

Thành phố tổ chức triển khai thực hiện thí điểm chuyển đổi số phường Sông Cầu. Chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC, đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tại các đơn vị, địa phương. Thực hiện cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ. Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước. Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành và kiểm tra công vụ tại các xã, phường./.

Đặng Tuyết