UBND thành phố Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (gọi tắt là Ngày Pháp luật) trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Hưởng ứng Ngày pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các nội dung chủ yếu: Gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 05 năm (2016-2020) và các Luật, Pháp lệnh mới ban hành; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào chế độ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật trọng tâm là:

+ Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung, chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và các chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định của pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên.

+ Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật gắn với xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội.

+ Giáo dục ý thức và lợi ích việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ nhân dân.

+ Tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua các hình thức như: Qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin; thi tìm hiểu pháp luật (trực tuyến, sân khấu hóa); sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật, đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vẫn đề dư luận xã hội quan tâm; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về góp ý, thực thi pháp luật; áp phích, pa nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở các phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

Tùy điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương, có thể sử dụng các hình thức khác như: Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hoạt động chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của từng đơn vị; chú trọng việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; vinh danh, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích, gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, trọng tâm là Bộ luật Dân sự.

 Thời gian thực hiện từ ngày 01/11 đến hết ngày 30/11/2016, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.