UBND thành phố Bắc Kạn đôn đốc thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Sáng 1/6, UBND thành phố Bắc Kạn họp đôn đốc thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố đã thông qua nguồn vốn kinh phí  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Theo đó, tổng nguồn vốn được cấp năm 2023 là gần 6 tỷ đồng. Trong đó, đã phân bổ hơn 2,4 tỷ đồng. Còn lại hơn 3,5 tỷ đồng, Thuộc dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Tiểu dự án 1 Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp đó, Phòng Kinh tế thành phố trao đổi làm rõ hơn về các đối tượng tham gia, nguồn vốn được cấp, cách thức tổ chức thực hiện các dự án. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố báo cáo việc thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về công tác đào tạo nghề. Trong đó năm 2022, thành phố đã mở được 03 lớp nấu ăn, 01 lớp may mặc. Năm 2023, thành phố phấn đấu mở 15 lớp đào tạo nghề.

Tham gia cuộc họp lãnh đạo UBND các xã, phường và các hợp tác xã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án và tập trung thảo luận nêu lên những khó khắn, vướng mắc, trong quá trình triển khai để bàn giải pháp tháo gỡ.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, phối hợp với các hợp tác xã rà soát thống nhất các tiêu chí trong thực hiện dự án; Phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn, tham mưu trong thực hiện các dự án, bám sát các hợp tác xã và các xã, phường đôn đốc thực hiện các dự án; Phòng Tài chính- Kế hoạch hướng dẫn cho các hợp tác xã về các thủ tục thanh toán, tham mưu cho UBND thành phố về phân bổ nguồn vốn còn lại của các dự án; với các dự án đang thực hiện cần tập trung triển khai đảm bảo theo đúng quy định; . Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với các xã, phường tuyên truyền vận động các đối tượng hộ nghèo nắm được các chính sách, các chương trình nguồn vốn hỗ trợ để các hộ nghèo tích cực tham gia dự án./.

Hoàng Thạc