UBND thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2017

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Chủ tịch UBND thành phố đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu cho UBND chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như: Kiểm tra công tác thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân tại các xã, phường; lựa chọn các công trình cần thiết khởi công trong năm 2018; chỉ đạo thu quỹ phòng chống thiên tai; rà soát, đôn đốc xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng; hướng dẫn hoạt động đối với các hợp tác xã; triển khai thực hiện kế hoạch tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Thể dục – Thể thao thành phố lần thứ VI; xây dựng quy chế sử dụng cơ sở vật chất văn hóa – thể thao của thành phố; thống nhất quy định về dịch vụ đám tang; quy định về xây dựng công trình dưới mái ta luy; kiểm tra, đôn đốc thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ và dịch vụ điện tử qua mạng internet; cấp thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số phường Huyền Tụng; xây dựng quy chế bổ nhiệm viên chức lãnh đạo ngành giáo dục; hướng dẫn ký cam kết trách nhiệm của cán bộ, công chức các phòng, ban trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tại phiên họp, UBND thành phố đã bàn, cho ý kiến và quyết định thông qua dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố; xem xét nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh cho các cơ quan, đơn vị từ nguồn chi khác ngân sách, nguồn sự nghiệp kinh tế, nguồn kết dư và nguồn dự phòng ngân sách thành phố năm 2017./.