UBND thành phố Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng cung cấp

Để đảm bảo cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn diễn ra thành công đạt kết quả tốt, Hội đồng cung cấp trong Ban chỉ đạo diễn tập ZBK 16 đã phân công cụ thể với nhiệm vụ của từng đơn vị, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ cuộc diễn tập; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; chuẩn bị tốt các văn kiện theo nội dung diễn tập. Đặc biệt chuẩn bị chu đáo về thao trường cho luyện tập, diễn tập thử vào đầu tháng 11 năm 2016.

Tại hội nghị các thành viên đã thảo luận, tham mưu cho Hội đồng cung cấp đảm bảo đầy đủ, kịp thời về cơ sở vật chất cho diễn tập. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, làm văn kiện diễn tập, xây dựng kế hoạch công tác bảo đảm kinh phí, đảm bảo nơi ăn, ở và huấn luyện cho dự bị động viên diễn ra an toàn, sát với tình hình của địa phương./.