Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn họp phiên thường kỳ tháng 10/2016

Tại hội nghị, UBND thành phố đã tập trung xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo kế hoạch sử dụng đất của thành phố năm 2017 và bàn thảo, quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn trình bày, kết hợp thuyết minh số liệu với trình chiếu trên bản đồ về hiện trạng sử dụng đất năm 2016; dự thảo kế hoạch sử dụng đất của thành phố năm 2017; về diện tích dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2017 phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã; kế hoạch thu hồi đất; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm; danh mục các công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017 của thành phố; danh mục các công trình, dự án giao thông, thủy lợi, đất ở trong kỳ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2017, đại biểu đã thảo luận và đóng ý kiến vào các nội dung: Sự phù hợp của kế hoạch năm 2017 với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong cả giai đoạn 2016 – 2020; sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tính khả thi của dự thảo kế hoạch; đề nghị đơn vị tư vấn, cơ quan chuyên môn giải trình, làm rõ một số nội dung trong dự thảo kế hoạch và chỉnh sửa một số nội dung liên quan để kế hoạch có tính khả thi cao.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn và cơ quan liên quan tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp, phản biện của đại biểu; bổ sung, hoàn thiện dự thảo kế hoạch sử dụng đất của thành phố năm 2017 để thực hiện các bước tiếp theo./.