UBND thành phố tổng kết công tác tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Để bảo đảm tiến độ thực hiện và chất lượng cuộc Tổng điều tra tại 8 xã phường trên địa bàn. BCĐ thành phố đã bám sát phương án, kế hoạch triển khai và thực hiện các nội dung công việc theo đúng quy trình của BCĐ Tổng điều tra Trung ương, tỉnh. BCĐ thành phố đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, từ đó huy động được nguồn lực hỗ trợ cho cuộc Tổng điều tra, đồng thời khuyến khích động viên các đối tượng điều tra tích cực hợp tác, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ, chính xác cho điều tra viên.

Để có được kết quả trên, Ban chỉ đạo thành phố đã quán triệt tư tưởng, đối với cán bộ cấp xã, phường tham gia cuộc Tổng điều tra là tuân thủ đúng, đủ các quy trình của Ban chỉ đạo Trung ương, tỉnh. Công tác tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên đóng vai trò hết sức quan trọng để cuộc Tổng điều tra hoàn thành theo đúng Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh đề ra.

Nhân dịp này Ban chỉ đạo tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016 thành phố Bắc Kạn đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổng điều tra.