Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ 2017

Năm 2016, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đối với cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 16 tổ chức đảng và 14 đảng viên. Giám sát chuyên đề 15 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung về việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Bắc Kạn thường xuyên duy trì trao đổi thông tin với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan nhằm thăm nắm tình hình tổ chức Đảng và cán bộ bộ trong đảng để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Sông Cầu và Xuất Hóa. Qua kiểm tra kết luận, 01 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật, 01 đảng viên không cố ý làm trái các quy định của Pháp luật, do đó không áp dụng hình thức kỷ luật. Ủy Ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra được 20 tổ chức đảng cấp dưới, tăng so với năm trước 03 tổ chức Đảng. Giám sát chuyên đề 09 đảng viên và 13 tổ chức đảng. Tiếp nhận 15 đơn thư tố cáo, các đơn thư đều được phân loại, xử lý theo đúng thẩm quyền. Về thi hành kỷ luật đảng viên:  Năm 2016 có 05 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách do vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện quy trình thu gom rác thải và chuyên môn.

Đảng bộ sông cầu đề nghị được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017

Từ những kết quả trên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Phần lớn cán bộ đều kiệm nghiệm, trình độ, năng lực còn hạn chế, việc phát hiện và kiểm tra đảng viên vi phạm ở một số đơn vị chưa kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị Cấp ủy, UBKT các cấp năm 2017 cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: Tăng cường chỉ đạo các chi, đảng  bộ cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là những vẫn đề được bổ sung sửa đổi.  Cơ quan Ủy ban kiểm tra thành ủy bắc Kạntrực thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở thông qua mở các lớp tập huấn nghiệp vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, những tổ chức đảng có vấn đề nổi cộm, bức xúc./.