Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019 tổ chức kỳ họp bất thường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương, bầu bổ sung 03 đồng chí gồm: ông Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố, ông Đặng Văn Lê thành ủy viên, Trưởng ban tổ chức thành ủy và bà Đoàn Thị Minh Thu- Chủ tịch Hội khuyến học thành phố vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thay cho các ông bà nghỉ chế độ và chuyển công tác. Kết quả 100% Ủy viên UBMTTQ thành phố nhất trí ông Đặng Văn Lê được bầu giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đức Lân Ủy viên BTV tỉnh ủy- Bí thư thành ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: Việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam,chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóaV, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của địa phương để tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của thành phố.