Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giám sát công tác giảm nghèo tại thành phố Bắc Kạn

Qua báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2011 – 2015 với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, đến nay, thành phố Bắc Kạn đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,54% năm 2011, xuống còn 2,15% năm 2015; hộ cận nghèo giảm từ 9,78%, xuống còn 1,11% năm 2015. Thành phố cũng thực hiện hỗ trợ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển sản xuất thôn đặc biệt khó khăn, nhằm cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong công tác giảm nghèo, thành phố được giao hơn 114 tỷ 882 triệu đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia.

Về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giai đoạn 2012 – 2015, thành phố có 129 hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở . Trong đó, xây mới là 71 hộ; sửa chữa 58 hộ. Hiện nay, Thành phố Bắc Kạn hoàn thành việc xây dựng làm mới, sửa chữa được 72 nhà,  còn 57 hộ chưa thực hiện được.

Đoàn giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Bắc Kạn trong công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đoàn giám sát cũng đề nghị, ngành chức năng của tỉnh, cùng các cấp uỷ, chính quyền thành phố Bắc Kạn tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, gắn mục tiêu giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo, việc làm; nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, mô hình giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện về các nguồn vốn vay ưu đãi, trao đổi, học tập kinh nghiệm …

 

Đoàn công tác của Quốc hội tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn 

Đoàn cũng tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị thành phố để trình Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương../.