Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại thành phố Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả hoạt động Ban Chỉ đạo THADS thành phố thời gian qua, về cơ bản công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS được thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện xây dựng chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tại địa phương đúng thời gian quy định. Kết quả THADS từ tháng 10/2016 đến hết tháng 9/ 2017 Cụ thể: Tổng thụ lý là 601 việc, tương ứng với số tiền trên 58,6 tỷ đồng. Trong đó, số việc chưa có điều kiện thi hành án là 178 việc, tương ứng với số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Kết quả thi hành xong 363 việc, về giá trị tiền thi hành xong trên 6,1 tỷ đồng, tỷ lệ thi hành án xong về việc và tiền có điều kiện thi hành đạt 95% vượt chỉ tiêu được giao 21%.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đề nghị Ban Chỉ đạo THADS thành phố bổ sung báo cáo làm rõ số liệu và một số vụ việc cụ thể; đề xuất những khó khăn vướng mắc trong  thực hiện nhiệm vụ; tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo về những vụ việc khó. Cần thực hiện tốt công tác kiểm tra, động viên khen thưởng kịp thời và công tác phối hợp với trại tạm giam trả lại tài sản. Đồng thời, Đoàn cũng ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong thực hiện giải quyết các vụ việc nhanh hiệu quả, công tác cưỡng chế thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng quy định, có chất lượng, công tác phối hợp với các ngành được thực hiện tốt trong thời gian qua.